Компанията разполага и с лаборатория за тестване на машини, съоръжения и устройства. В тази лаборатория се извършва цялостен мониторинг на шума, който предизвикват машините, както в затворено помещение, така и на открито. Изследва се и електромагнитната им съвместимост. В лабораторията има висококачествена апаратура, с която се извършват изследванията. Съблюдава се директивата за съоръжения за ниско напрежение. В резултат на обстойния мониторинг се прави заключение дали машината е безопасна при експлоатация, дали шумът, който създава е поносим за човешкото ухо, дали вибрациите, които излъчва не оказват негативно влияние на околната среда. В случай на открити негативи в резултат на изследването на машината, тя се връща за поправка с цел подобряване на нейните характеристики и едва когато са преодолени откритите първоначално недостатъци, тя получава одобрение и може да бъде пусната в експлоатация. Работата в лабораторията е прецизна и не се прави компромис с качеството. Целта е постигане на благонадеждни машини и съоръжения, които няма да увреждат човешкото здраве и няма да оказват негативно влияние на околната среда.