Международният център за анализ, изпитване и сертифициране на продукти и технологии (МЦАИСПТ) се занимава с тестване на продукти, изпитване на тяхната енергийна ефективност, аналитичен анализ на качеството на продукцията и сертификация на продуктите и системите за управление. Дейностите на МЦАИСПТ са разнообразни и комплексни. Фирмата съблюдава ценностите за прецизност, коректност, точност, системност, последователност и висококачественост. Благодарение на тези ценности услугите, които предлага тя се характеризират като високо удовлетворителни, обстойни и даващи аналитичен анализ на желаната информация.
Компанията извършва физични, механични и химически тестове на строителните продукти. Тя разполага със специализирана лаборатория, в която се провеждат обстойни изследвания на голямо разнообразие от строителни продукти и прави заключения дали са спазени желаните стандарти спрямо изискванията на Република България и на Европейския съюз. Международният център за анализ, изпитване и сертифициране на продукти и технологии осъществява независим и висококачествен контрол на строителната продукция. Реализира се и лабораторен мониторинг на място на строителните обекти с цел постигане на по-реалистични резултати и изготвяне на по-обстойна перспектива за качеството на строителните продукти.


     Международният център за анализ, изпитване и сертифициране на продукти и технологии има и лаборатория, в която се правят обстойни тестове за реакцията на строителните продукти при огън. След направените опити се прави цялостен анализ на продуктите и до каква степен са благонадеждни те при наличие на пожар. Въз основа на постигнатите резултати строителните продукти се класифицират в различни групи, които са наречени класове. Те са седем на брой и носят първите букви от латинската азбука. Единствено продуктите от клас А са допълнително подразделени на клас А1 и клас А2. Това се прави с цел даване на по-обстойни както на производителя, така и на купувача. Строителните продукти, които се включват в клас А1 се характеризират като негорими и те не могат да допринесат за възникване на неконтролирано горене, както и да спомогнат за неговото развитие. Строителните продукти от клас А1 са най-благонадеждни и осигуряващи сигурност при възникване на пожар. Продуктите, които се дефинират като клас А2 са също негорими като клас А1, но има минимална възможност да поддържат горенето. Международният център за анализ, изпитване и сертифициране на продукти и технологии класифицира допълнително строителните продукти от класовете В, С, D и Е, както и А2 спрямо тяхната интензивност при отделяне на дим, както и възможността да образуват капки при горене или пламтящи частици. Тази услуга е изключително важна да бъде извършена компетентно и висококачествено, защото осигуряването на защита на дадена сграда при възникване на пожар е основна цел. Благодарение на нашата фирма, вие ще имате цялостната нужна информация кои от строителните продукти са по-благонадеждни и ще можете да осъществите превенция от неприятни събития като пожар.      Компанията разполага и с лаборатория за тестване на машини, съоръжения и устройства. В тази лаборатория се извършва цялостен мониторинг на шума, който предизвикват машините, както в затворено помещение, така и на открито. Изследва се и електромагнитната им съвместимост. В лабораторията има висококачествена апаратура, с която се извършват изследванията. Съблюдава се директивата за съоръжения за ниско напрежение. В резултат на обстойния мониторинг се прави заключение дали машината е безопасна при експлоатация, дали шумът, който създава е поносим за човешкото ухо, дали вибрациите, които излъчва не оказват негативно влияние на околната среда. В случай на открити негативи в резултат на изследването на машината, тя се връща за поправка с цел подобряване на нейните характеристики и едва когато са преодолени откритите първоначално недостатъци, тя получава одобрение и може да бъде пусната в експлоатация. Работата в лабораторията е прецизна и не се прави компромис с качеството. Целта е постигане на благонадеждни машини и съоръжения, които няма да увреждат човешкото здраве и няма да оказват негативно влияние на околната среда.   Международният център за анализ, изпитване и сертифициране на продукти и технологии прави обстойни изследвания с цел да се разбере благонадеждността на строителните продукти, машините, съоръженията и в случай на открит проблем, той да бъде решен и продукцията да бъде използвана дълго време, без да оказва проблеми за околната среда или човешкото здраве. Когато е установено, че продукцията е висококачествена, нашата фирма я сертифицира, с което показва, че тя може да бъде закупувана и използвана без никакви притеснения от страна на купувача. Прецизната строгост, аналитичност и коректност при направените изследвания в лабораториите ни, ни дават цялостна информация за състоянието на даден продукт, което ни позволява да разберем дали той може да бъде сертифициран. Ако спазва директивите, определени от Европейския съюз, дадения продукт или съоръжение получава маркировката СЕ. Това показва, че той може да бъде използван спокойно, без притеснение за неговото качество и функциите, които изпълнява.

       Международният център за анализ, изпитване и сертифициране на продукти и технологии изследва и енергийната ефективност на определени сгради. Прави се мониторинг на сградата спрямо наредбата от 2016 година за изследване на енергийната ефективност на сградите. Оценяват се постигнатите спестявания от използване на енергийно ефективни източници. В случай на открити завидни резултати от използването на тези източници, се издава сертификат за отлични резултати в постигането на енергийна ефективност. Ако поради някакви причини след време възникнат промени, собственикът на сградата има право да пожелае нов мониторинг за анализиране енергийната ефективност на сградата. В този случай международният център за анализ, изпитване и сертифициране на продукти и технологии ще се отзове и ще направи отново обстойни изследвания.        Компанията осъществява мониторинг и на предприятия, които прилагат разнообразни методи за постигане на енергийна ефективност като например използване на лампи, които спестяват от нужната енергия за осветление. Анализира се годишното потребление на енергия и се прави заключение дали промишлените системи и съоръжения са енергоспестяващи. В случай на получени завидно добри резултати, предприятието получава сертификат за постигане на енергийна ефективност.

       Международният център за анализ, изпитване и сертифициране на продукти и технологии е създаден с цел да помага на вас, обикновените потребители, собственици на жилища, собственици на предприятия, хора, желаещи да постигнат енергийна ефективност в своите домове или фирми, хора, нуждаещи се от информация дали строителните съоръжения и продукти са благонадеждни и спазват необходимите директиви за безопасност и висококачественост. В нашите лаборатории работи персонал, който ежедневно полага усилия, отдава своята енергия и време, за да постигне обстоен мониторинг и да ви даде цялостен анализ за всички позитиви и съответно наличие на определени негативи при вашите съоръжения. В случай на открити недостатъци нашата фирма прави своите препоръки с цел подобряване и когато са постигнати желаните резултати, вие получавате сертификат. Потърсете ни! Ние ви гарантираме точност, коректност и прецизност при извършването на необходимите изследвания за определяне благонадеждността на строителните продукти, съоръжения и машини, както и безупречно определяне на тяхната енергийна ефективност.